Close

Política de Xarxes Socials

Club Patí Sant Josep de Badalona

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, LOPD-GDD de Protecció de Dades Personals i Garantia i Drets Digitals, Reglament Europeu 2016/679, de protecció de dades de caràcter personal, RGPD i la Llei 34/2002, d’11 juliol , de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, LSSICE, Club Patí Sant Josep de Badalona informa els Usuaris, que s’ha procedit a crear un perfil en les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram,  YouTube i TikTok amb la finalitat principal de donar informació i publicitar els seus productes i serveis.

Club Patí Sant Josep de Badalona

Avinguda Salvador Espriu, 14 A

08917 BADALONA

www.hoqueibadalona.cat

lopd@hoqueibadalona.cat

 

L’Usuari disposa d’un perfil en la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per Club Patí Sant Josep de Badalona, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament de les dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat.

Club Patí Sant Josep de Badalona tracta la informació pública de l’Usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social i no són incorporats a cap fitxer.

En relació amb els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercits davant Club Patí Sant Josep de Badalona, ha de tenir en compte els següents matisos:

 • Dret d’Accés: És el dret de l’Usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de tractament que Club Patí Sant Josep de Badalona hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquests. Aquest dret vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels Usuaris.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Només podrà satisfer-se en relació amb la informació que es trobi sota el control de Club Patí Sant Josep de Badalona (Per exemple, eliminar comentaris publicats en el propi perfil). Normalment, aquest dret ha d’exercir davant la Xarxa Social.
 • Dret de Cancel·lació: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’Usuari, a excepció del que es preveu en altres lleis aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació d’aquests, dins del termini i en la forma escaient. Aquest dret es podrà exercir, per exemple, mitjançant la desvinculació del perfil al qual es troba unit.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de Club Patí Sant Josep de Badalona. Com en el dret de cancel·lació, podrà exercir, per exemple, mitjançant la desvinculació del perfil al qual es troba unit.
 • Dret a la Limitació: L’interessat pot sol·licitar l’exercici del seu dret a limitar el tractament de les seves dades en els casos en què:

– L’Interessat impugni l’exactitud de les dades.

– Quan les dades recollides no es necessitin per als fins del tractament, però si són necessaris per al reconeixement, exercici o defensa d’un procediment judicial.

– Quan l’Interessat s’oposi al tractament mentre es verifica si prevalen els motius legítims del Responsable del Tractament als de l’Interessat.

 

 • Dret a la Portabilitat. L’Interessat té dret a rebre les seves dades personals, per part del Responsable de Tractament al qual prèviament li hagi fet lliurament d’aquests, en un format estructurat, d’ús habitual i de lectura mecànica, amb l’objectiu de transmetre’ls a un altre Responsable, sense que ho impedeixi el Responsable de Tractament al qual li hagués facilitat les dades prèviament. Al seu torn, l’interessat en l’exercici del seu dret a la portabilitat, pot sol·licitar que les seves dades es transmetin directament al Responsable a Responsable.
 • Dret a la Supressió i a l’Oblit. L’Interessat té dret a la supressió de les seves dades personals quan:

– Aquests no siguin necessaris per al fi pel qual van ser recaptats

– Hagi retirat el consentiment i no existeixi fonament jurídic que indiqui el contrari.

– S’hagi exercit el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades i no prevalguin motius legítims per a aquest tractament.

– Les dades siguin tractades de manera lícita o hagin de suprimir-se per una obligació jurídica a la qual estigui subjecte el Responsable de Tractament.

– Les dades s’hagin obtingut mitjançant una relació amb l’oferta de serveis de la Societat de la Informació.

 

Per a poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment ha de complir els següents requisits:

 1. Presentació d’un escrit dirigit a Club Patí Sant Josep de Badalona, en l’adreça Avinguda Salvador Espriu, 14 A, 08917 BADALONA o bé per correu electrònic a lopd@hoqueibadalona.cat
 2. L’escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici ha de complir els requisits legals:
 • Nom, cognoms de l’interessat i còpia del DNI. En els excepcionals casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s’acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
 • Petició en què es concreta la sol·licitud. Si no fa referència a un arxiu concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un arxiu en concret, només la informació d’aquest arxiu. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se l’informarà de com ho pot fer i l’adreça a la qual ha d’enviar-ho.
 • Domicili a l’efecte de notificacions.
 • Data i signatura del signatari
 1. Documents acreditatius de la petició que es formula.
 2. L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Utilització del perfil

Club Patí Sant Josep de Badalona durà a terme les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació en el perfil de l’Usuari de tota aquella informació ja publicada en la pàgina Club Patí Sant Josep de Badalona.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’Usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L’Usuari, una vegada unit a la pàgina de Club Patí Sant Josep de Badalona, podrà publicar en aquesta última, comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d’aquests, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i / o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, Club Patí Sant Josep de Badalona es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’Usuari.

Club Patí Sant Josep de Badalona no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un Usuari.

L’Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa així mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que es puguin publicar en la pàgina no seran emmagatzemats en cap fitxer per part de Club Patí Sant Josep de Badalona, però sí que romandran en la Xarxa Social.

Concursos i promocions

Club Patí Sant Josep de Badalona es reserva el dret a celebrar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’Usuari unit en la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta, complint sempre amb la LSSICE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat

Club Patí Sant Josep de Badalona farà servir la Xarxa Social per a publicitar els seus productes i serveis. En tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a fer accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals del RGPD i de la LSSICE.

No es considera publicitat el fet de recomanar a altres Usuaris la pàgina Club Patí Sant Josep de Badalona que també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació, detallem l’enllaç a la política de privacitat de les diferents Xarxes Socials:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243

Twitter: https://twitter.com/privacy

YouTube: http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/

Instagram: https://about.instagram.com/es-la/safety

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=es